W PRACY Z FIRMAMI STOSUJEMY Goal Orientated Courses- kursy nastawione na cel,które powstają po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb oraz po weryfikacji poziomu zaawansowania uczestników. Kursy realizujemy w oparciu o następujące podstawy:

METODA – Goal Oriented Method – unikalne podejście metodyczne umożliwiające pełną indywidualizację procesu nauczania.
PRAKTYKA – zasada pierwszeństwa praktycznych umiejętności językowych – lektorzy podczas zajęć maksymalizują komunikację sytuacyjną typową dla wybranego zakresu tematycznego szkolenia.
NARZĘDZIA – nowoczesne materiały dydaktyczne – są narzędziem do realizacji celu, bardzo często są tworzone indywidualnie na potrzeby kursu.

Mamy w ofercie szkolenia językowe w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, polskiego.

Firmom i klientom indywidualnym proponujemy 7 modułów szkoleniowych. Poniżej przedstawiamy ich ramowe założenia. Każdy z modułów jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych. Moduły można dowolnie łączyć.

1. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO

Główny cel: opanowanie języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną i skuteczną komunikację z uwzględnieniem wszystkich kompetencji ogólnych: mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

2. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO Z ELEMENTAMI BIZNESU

Główny cel: opanowanie języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną i skuteczną komunikację ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku pracy, słownictwa biznesowego oraz słownictwa wybranych branż zawodowych. Elementy języka biznesowego mogą być wprowadzane już od podstawowego poziomu zaawansowania.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

3. MODUŁ JĘZYKA BIZNESOWEGO

Główny cel: doskonalenie porozumiewania się w języku obcym w oparciu o konteksty i tematy z różnych dziedzin biznesu, poszerzanie słownictwa z wybranego przez słuchaczy zakresu, dbanie o zachowanie poprawnej formy struktur gramatycznych oraz opanowanie skutecznych technik i strategii komunikowania charakterystycznych dla świata biznesu jak: negocjacje, spotkania handlowe, dyskusje biznesowe, spotkania Zarządów czy Rad Nadzorczych

Poziomy zaawansowania: od B1 do C2

4. MODUŁ SPECJALISTYCZNY

Główny cel: kurs nastawiony na pogłębianie słownictwa biznesowego z wybranej dziedziny np.: bankowość (język finansów i bankowości, księgowość, inwestycje, handel, finanse osobiste a finanse firmy), marketing i sprzedaż (marketing i sprzedaż, popyt i podaż, reklama, promocje, badania rynku), prawo (różne obszary), zarządzanie zasobami ludzkimi (dział personalny – zasady funkcjonowania, rekrutacja, strategie, rozwój) i innych wskazanych.
Poziomy zaawansowania: od B2 do C2

5. MODUŁ KONWERSACYJNY

Główny cel: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – prezentacja, produkcja i praktyka. Zajęcia prowadzone są przez Native Speakerów lub w systemie dualnym. Kurs nastawiony jest na poszerzanie zasobu leksykalnego i ćwiczenie poznanych struktur językowych.
Poziomy zaawansowania: od A2 do C2

6. MODUŁ INTENSYWNY

Główny cel: przygotowanie uczestników do wykonania powierzonego im zadania (np.: prezentacja, prelekcja na konferencji, współpraca z zagranicznym managerem) lub też przygotowanie do wyjazdu. Kursy intensywne mogą być realizowane w grupach lub jako zajęcia indywidualne. Zależnie od czasu jakim dysponujemy i trudności zadania, zajęcia mogą być realizowane z różną intensywnością, nawet do 8 – 10 godzin szkoleniowych codziennie, przez jednego lub kilku lektorów.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

7. MODUŁ WYJAZDOWY

Główny cel: intensywne rozwijanie umiejętności językowych w warunkach naturalnych, w pełnym zanurzeniu w języku i komunikacji.
Poziomy zaawansowania: od A2 do C2

Każdy moduł może zostać uzupełniony o dodatkowe konsultacje językowe – indywidualne, grupowe lub zdalne z wykorzystanie SKYPE.
Intensywność zajęć jest zależna od Państwa oczekiwań i możliwości.
Założenia organizacyjne szkolenia: terminy, miejsce i częstotliwość zajęć są każdorazowo uzgadniane indywidualnie.
Ostrowiec Św., ul. 11 Listopada 3i
tel / fax 041 247 07 47, 501 391 519
e-mail: oks9@op.pl