Wszyscy lektorzy w naszej szkole posługują się różnorodnymi metodami nauczania języka obcego. Wybór danej metody lub też kilku metod zależy od wielu czynników, między innymi od wieku uczniów, zagadnień omawianych na zajęciach czy też stopnia zaawansowania. Nie opieramy się na jednej metodzie lecz łączymy wszystko co najlepsze w każdej z nich tak aby jak najskuteczniej nauczać oraz mobilizować do nauki naszych uczniów.


Posługując się odpowiednimi podręcznikami renomowanych wydawnictw oraz innymi materiałami nasi lektorzy uczą w sposób interesujący oraz zachęcający do dalszej nauki bądź poszukiwań zawsze starając się wzbudzić zainteresowanie oraz chęć poszerzenia wiedzy z zakresu danego języka. Nauczanie opiera się na najnowocześniejszych założeniach metodyczno - dydaktycznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o najczęściej stosowanych metodach t. j.

Metoda Komunikatywna, która opiera się na doskonaleniu umiejętności wypowiadania się uczniów poprzez prowadzenie konwersacji w grupach, w parach, poprzez symulowane sytuacje oraz dyskusje. Metodę tą proponujemy również dla osób preferujących indywidualne nauczanie polegające na doskonaleniu prowadzenia rozmów w języku obcym na zajęciach bezpośrednich tzn. sam na sam z lektorem.

Również Metoda Wykorzystywania Materiałów Audio i Video jest często stosowana a polega na uzupełnianiu posiadanych przez uczniów wiadomości poprzez przybliżenie i zapoznanie ich z realiami krajów obszaru językowego. Główną zaletą tej metody jest fakt iż uczniowie mają szeroki dostęp do autentycznych materiałów stworzonych specjalnie dla nich przez Native Speaker'ów.

Lektorzy pragną aby wszystkie zajęcia były interesujące oraz aby uczniowie wynieśli z nich jak najwięcej dlatego też stosowane są różnorodne metody aktywizujące t. j. Metoda Burzy Mózgów, która pozwala na rozwój kreatywności oraz samodzielnego myślenia przy rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Na zajęciach w młodszych grupach wielokrotnie stosowane są Gry i Zabawy, które pomagają młodszym uczniom zapamiętać wiadomości oraz przede wszystkim stanowią dla nich świetną zabawę.

Podczas nauczania od podstaw, zwłaszcza w młodszych grupach, ważną rolę odgrywa Metoda Reagowania Całym Ciałem, która polega na wydawaniu przez nauczyciela prostych poleceń języku obcym i zademonstrowaniu ich przez niego. Następnie uczniowie mają za zadanie zareagowanie na to polecenie całym ciałem.

Często stosowaną metodą jest też Metoda Naturalna, która polega na dostarczaniu maksymalnej liczby naturalnych, sensownych, prostych odpowiedzi oraz na tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Dzięki wyeliminowaniu stresu oraz pozytywnym emocjom uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce oraz chętniej przystępują do poszczególnych zadań związanych z nauką języka obcego.

W PRACY Z FIRMAMI STOSUJEMY Goal Orientated Courses- kursy nastawione na cel,które powstają po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb oraz po weryfikacji poziomu zaawansowania uczestników. Kursy realizujemy w oparciu o następujące podstawy:

METODA – Goal Oriented Method – unikalne podejście metodyczne umożliwiające pełną indywidualizację procesu nauczania.
PRAKTYKA – zasada pierwszeństwa praktycznych umiejętności językowych – lektorzy podczas zajęć maksymalizują komunikację sytuacyjną typową dla wybranego zakresu tematycznego szkolenia.
NARZĘDZIA – nowoczesne materiały dydaktyczne – są narzędziem do realizacji celu, bardzo często są tworzone indywidualnie na potrzeby kursu.

Mamy w ofercie szkolenia językowe w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, polskiego.

Firmom i klientom indywidualnym proponujemy 7 modułów szkoleniowych. Poniżej przedstawiamy ich ramowe założenia. Każdy z modułów jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych. Moduły można dowolnie łączyć.

1. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO

Główny cel: opanowanie języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną i skuteczną komunikację z uwzględnieniem wszystkich kompetencji ogólnych: mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

2. MODUŁ JĘZYKA OGÓLNEGO Z ELEMENTAMI BIZNESU

Główny cel: opanowanie języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną i skuteczną komunikację ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku pracy, słownictwa biznesowego oraz słownictwa wybranych branż zawodowych. Elementy języka biznesowego mogą być wprowadzane już od podstawowego poziomu zaawansowania.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

3. MODUŁ JĘZYKA BIZNESOWEGO

Główny cel: doskonalenie porozumiewania się w języku obcym w oparciu o konteksty i tematy z różnych dziedzin biznesu, poszerzanie słownictwa z wybranego przez słuchaczy zakresu, dbanie o zachowanie poprawnej formy struktur gramatycznych oraz opanowanie skutecznych technik i strategii komunikowania charakterystycznych dla świata biznesu jak: negocjacje, spotkania handlowe, dyskusje biznesowe, spotkania Zarządów czy Rad Nadzorczych

Poziomy zaawansowania: od B1 do C2

4. MODUŁ SPECJALISTYCZNY

Główny cel: kurs nastawiony na pogłębianie słownictwa biznesowego z wybranej dziedziny np.: bankowość (język finansów i bankowości, księgowość, inwestycje, handel, finanse osobiste a finanse firmy), marketing i sprzedaż (marketing i sprzedaż, popyt i podaż, reklama, promocje, badania rynku), prawo (różne obszary), zarządzanie zasobami ludzkimi (dział personalny – zasady funkcjonowania, rekrutacja, strategie, rozwój) i innych wskazanych.
Poziomy zaawansowania: od B2 do C2

5. MODUŁ KONWERSACYJNY

Główny cel: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – prezentacja, produkcja i praktyka. Zajęcia prowadzone są przez Native Speakerów lub w systemie dualnym. Kurs nastawiony jest na poszerzanie zasobu leksykalnego i ćwiczenie poznanych struktur językowych.
Poziomy zaawansowania: od A2 do C2

6. MODUŁ INTENSYWNY

Główny cel: przygotowanie uczestników do wykonania powierzonego im zadania (np.: prezentacja, prelekcja na konferencji, współpraca z zagranicznym managerem) lub też przygotowanie do wyjazdu. Kursy intensywne mogą być realizowane w grupach lub jako zajęcia indywidualne. Zależnie od czasu jakim dysponujemy i trudności zadania, zajęcia mogą być realizowane z różną intensywnością, nawet do 8 – 10 godzin szkoleniowych codziennie, przez jednego lub kilku lektorów.
Poziomy zaawansowania: od A1 do C2

7. MODUŁ WYJAZDOWY

Główny cel: intensywne rozwijanie umiejętności językowych w warunkach naturalnych, w pełnym zanurzeniu w języku i komunikacji.
Poziomy zaawansowania: od A2 do C2

Każdy moduł może zostać uzupełniony o dodatkowe konsultacje językowe – indywidualne, grupowe lub zdalne z wykorzystanie SKYPE.
Intensywność zajęć jest zależna od Państwa oczekiwań i możliwości.
Założenia organizacyjne szkolenia: terminy, miejsce i częstotliwość zajęć są każdorazowo uzgadniane indywidualnie.Ostrowiec Św., ul. 11 Listopada 3i
tel / fax 041 247 07 47, 501 391 519
e-mail: oks9@op.pl