1. Kursy języków obcych organizowane są w systemie semestralnym
 2. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowane osoby z odpowiedniki uprawnieniami
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie lub po dwóch godzinach lekcyjnych.
 4. Grupy kursowe liczą około 5-8 osób, ale nie mniej niż 4 osoby i są tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach uczestników kursu, poziomach znajomości języka oraz wieku.
 5. W przypadkach zmniejszenia liczby osób w grupie do mniej niż 4 osoby szkoła ma prawo:
  • podnieść cenę kursu proporcjonalnie do liczby osób
  • zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez jej połączenie z inną grupą na danym poziomie
   Mini- grupy, 2-3-4 osoby cieszą sie teraz dużą popularnością i kosztują 20-30 zł od osoby/godz.
 6. Przyporządkowanie uczestnika kursu do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego albo rozmowy z lektorem
 7. Wszystkie zajęcia odbywają się na podstawie i zgodnie z rekomendowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programami nauczania i opracowanymi na ich podstawie rozkładach materiałów, dających gwarancje wysokiej jakości kształcenia oraz możliwości wglądu we wszystkie jego etapy
 8. Zajęcia nie odbywają się w czasie:
  • ważnych świat kościelnych i państwowych oraz poprzedzających i następujących po nich dniach wolnych
  • ferii szkolnych (nie dotyczy grup dorosłych)
   Dni wolne są uwzględniane przy ustalaniu liczby godzin kursu i w programach nauczania
 9. W cenie kursu NIE są wliczone podręczniki dydaktyczne. Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające realizowany podręcznik
 10. Pod koniec każdego semestru szkoła ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowego testu sprawdzającego stopień i zakres przyswojonej wiedzy
 11. W przypadku choroby lektora lub innych losowych zdarzeń, w wyniku których nie mogą odbyć się zajęcia, szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji z udziałem innego wykwalifikowanego nauczyciela lub wyznaczenia terminu odrobienia zaległych zajęć
 12. Po ukończeniu każdego rocznego kursu na danym poziomie zaawansowania uczestniczy otrzymują dyplom ukończenia kursu. Warunkiem otrzymania dyplomu jest pozytywne napisanie testu całorocznego, co najmniej na 75%
 13. Z tytułu udziału w szkoleniu uczeń ponosi następujące opłaty:
  • ok. 35 godz. z lektorem (2godz./tyg) - płatne w miesięcznych ratach w wysokości ok. 135zł w zalezności od ilosci godzin do 10-tego każdego miesiąca, 17zł/1godz
 14. Szkoła oferuje uczniom następujący system stypendiów i zniżek:
  • 25% zwolnienia z opłat 2-miesięcznych dla osoby, która uzyskała najlepszy wynik w grupie na podstawie testu i pracy na lekcjach (dotyczy grup 2 godz/tyg)
  • 10% zwolnienia z opłat dla rodzeństw, rodzin
  • 25% zwolnienia z opłat za naukę kolejnego języka w grupie
 15. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć, uiszczona kwota będzie zwracana w całości. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć podlega częściowemu zwrotowi. Rezygnacja powinna być zgłaszana osobiście.
 16. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach szkoła umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienia zaległości lub zajęcia w grupie o podobnym poziomie. Odliczamy płatność za 3 lekcje po kolei.
 17. Za umyślne zniszczenia i uszkodzenia sprzętu odpowiada słuchacz
 18. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione
Pobieramy ustawowe odsetki karne za zwłokę ponad 2 tygodnie w płatnościach za kurs.
Ostrowiec Św., ul. 11 Listopada 3i
tel / fax 041 247 07 47, 501 391 519
e-mail: oks9@op.pl