Regulamin Szkoły Językowej OK!

 1. Szkoła Językowa OK! – zwana dalej Szkołą – jest prywatną instytucją świadczącą usługi polegające na nauczaniu języków obcych.
 2. Siedziba Szkoły mieści się w Ostrowcu Św. przy ulicy 11 listopada 3i.
 3. Szkoła prowadzi kursy językowe i zajęcia indywidualne.
 4. Nowi słuchacze są przydzielani do grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka. O ewentualnej zmianie przydzielonej grupy każdorazowo decyduje nauczyciel w porozumieniu z kierownictwem Szkoły.
 5. Wpłata wpisowego (50 zł) jest gwarancją rezerwacji miejsc w wybranej grupie kursowej. W przypadku dokonania rezerwacji i nie stawienia się na zajęcia lub nie opłacenia kursu w wyznaczonym terminie, słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników a wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. W cenie kursu nie są wliczone podręczniki dydaktyczne.
 7. Zapisanie się do Szkoły Językowej OK! jest równoznaczne z udostępnianiem danych osobowych na potrzeby kontaktu ze Słuchaczem/opiekunem Słuchacza ( numer telefonu, adres oraz adres e-mail).
 8. W czasie trwania kursu Szkoła zapewnia rodzicom/opiekunom Słuchacza dostęp do dziennika elektronicznego, który umożliwia monitorowanie zrealizowanych lekcji, przeprowadzonych testów i zdobytych ocen. Każdy Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje dyplom.
 9. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej OK! i po uprzednim pisemnym poinformowaniu o rezygnacji z uczestnictwa z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia przypadające na kolejne 14 dni od pisemnej rezygnacji.
 10. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie siedziby Szkoły,  szanowania mienia  innych uczestników zajęć, zachowywania się kulturalnie, przestrzegania zasad dotyczących ochrony zdrowia, życia i  bezpieczeństwa Słuchaczy i pracowników Szkoły. W razie naruszania norm dyscyplinarnych Słuchacz może zostać skreślony z listy.
 11. W przypadku zmiany liczby osób w grupie w trakcie trwania semestru, Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za kurs dla pozostałych członków (zgodnie z Cennikiem) lub połączenia z inną grupą na tym samym poziomie.
 12. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy słuchaczy pozostawione na terenie budynku Szkoły.
 13. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć z zajęć na fanpage’u szkoły i na stronie internetowej szkoły.
 14. Opuszczanie pojedynczych zajęć w kursach grupowych przez Słuchacza nie skutkuje obniżeniem miesięcznej raty za kurs. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w piątek po uprzednim umówieniu się w biurze szkoły. Jedynie w przypadku dłuższej nieobecności trwającej co najmniej 3 zajęcia po kolei, Słuchacz ma prawo do otrzymania zniżki  w następnym miesiącu.
 15. Słuchacz ma prawo do wpłaty całej kwoty za kurs za rok z góry i skorzystania z rabatu w wysokości 10% oraz 5% w przypadku wpłaty za dany semestr.
 16. Słuchacze uiszczający opłaty w systemie ratalnym mają obowiązek dokonania ich do 10 dnia danego miesiąca ( z góry !). Opłaty przyjmowane są w biurze Szkoły lub w formie przelewów na konto firmy. W tytule należy podać imię i nazwisko słuchacza oraz miesiąc za który zostaje dokonany przelew.W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Szkoła zastrzega sobie prawo do pobierania ustawowych odsetek.
 17. Opłaty za lekcje indywidualne należy regulować przedrozpoczęciem lekcji płacąc gotówką w biurze Szkoły bądź przelewem na rachunek bankowy do 10 dnia danego miesiąca (za cały miesiąc z góry).
 18. Słuchacz ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na zajęciach indywidualnych telefonicznie lub poprzez sms’a, minimum 24h przed planowanym terminem zajęć, z wyjątkiem nagłych sytuacji losowych.Lekcja wcześniej nie odwołana jest uważana za odbytą i należy za nią zapłacić. Szkoła ma prawo odmówić Słuchaczowi dalszej nauki w przypadku częstego odwoływania zajęć. Jest to związane z zarezerwowaniem czasu przez lektora i/lub sali dydaktycznej.
 19. W przypadku grup 2-osobowych, cena za lekcję obowiązuje pod warunkiem że uczestniczą w niej dwie osoby. W przypadku nieobecności jednego ze słuchacza obowiązuje stawka jak za lekcję indywidualną zgodnie z Cennikiem.
 20. W Szkole Językowej OK! system rabatowy określa Cennik Zajęć. Rabaty nie sumują się, Szkoła udziela Słuchaczowi najbardziej korzystnego z przysługujących mu rabatów.
 21. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Słuchacza z zapłatą opłaty za kurs większego niż 30 dni, po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni i uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia umowy.
 22. W przypadku wygaśnięcia umowy przed umówionym terminem ewentualne nadpłaty za kurs zostaną zwrócone.
 23. Wraz ze złożeniem podpisów na Umowie niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i  obowiązków) pomiędzy Słuchaczem a Szkołą.
 24. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Szkoły Językowej OK! oraz Cennikiem i terminami płatności.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.